English
DATE
PREMIERE
5,
November 2004

Composer:

TOMASZ FITAS – JUBILEUSZ 40. LECIA PRACY ARTYSTYCZNEJ

Giuseppe Verdi NABUCCO,  Tomasz Fitas w partii Zachariasza

Producers: