English

LEIPZIGER BALLETT

Dates:

May
13, 2003

Composer:

Anton Bruckner

The show title:

(Polski) BRUCKNER 8

Producers:

(Polski) Choreografia i kostiumy: Uwe Scholz
(Polski) Scenografia: Rosalie
(Polski) Dyrygent: Olaf Henzold