English

BALLET DU XXe SIECLE (Belgia)

Dates:

May
25, 1985

Composer:

collage muzyczny

The show title:

(Polski) LE CONCOURS

Producers:

(Polski) Choreografia: Maurice Béjart
(Polski) Światło: Claude Tissier