Polski

O muzeum

Cyfrowe Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi to portal realizowany w ramach projektu pn.: „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 – Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Celem projektu jest podniesienie standardów i poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych w województwie łódzkim poprzez rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz digitalizację zasobów kulturowych (artystycznych) w cyfrowym muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi (CMTWŁ).

Całkowita wartość projektu: 914 713,23 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 296 702,70 PLN
Okres realizacji: 2016-2019

W ramach projektu zdigitalizowano: 796 kostiumów, 268 programów, 100 plakatów i afiszy oraz 5561 zdjęć.

_________

Pomysłodawca i koordynator projektu: Iwona Marchewka
Przygotowanie materiałów do digitalizacji: Tomasz Graczyk, Katarzyna Jasińska, Emilia Stopa, Iwona Marchewka
Administrator-redaktor cyfrowego muzeum: Magdalena Jóźwiak, (Emilia Stopa III 2017 – VI 2018)
Specjaliści ds. funduszy unijnych: Małgorzata Kazimierska, Radosław Miłkowski
Realizacja przetargów: Ewa Danielak, Agnieszka Iwanowska, Iwona Marchewka

_________

Digitalizacja kostiumów: TOP COOP Konrad Maj, Wrocław
Digitalizacja zdjęć, plakatów, afiszy, programów: Skanery Niewiarygodne, Warszawa
Dostawa infrastruktury do masowego przechowywania i przenoszenia danych i sprzętu komputerowego: HPCC HERKULES PC Components, Łódź
Dostawa urządzenia do digitaliazcji kostiumów: TOP COOP Konrad Maj, Wrocław

Dostawa standów multimedialnych: Infomiasto.com, Racibórz
Przygotowanie portalu Cyfrowego Muzeum: nFinity.pl, Wrocław
Dostawa oprogramowania dLibra: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań

_________

Zakres projektu obejmuje digitalizację zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi i upowszechnienie zdigitalizowanych treści w Cyfrowym Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi (CMTWŁ). Projekt przewiduje także zakup sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Utworzenie CMTWŁ ma na celu długoterminową ochronę materiałów archiwalnych przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Poprzez digitalizację cenne zasoby artystyczne otrzymają elektroniczne kopie, które będą spełniały funkcje archiwalne, a poprzez dotarcie do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą, będą także pełnić zadania informacyjno-komunikacyjne.
Cel bezpośredni projektu:
Podniesienie standardów i poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych w województwie łódzkim poprzez rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz digitalizację zasobów kulturowych (artystycznych) w Cyfrowym Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi.
Cele szczegółowe projektu:
 • rozwój infrastruktury teleinformatycznej łódzkiej instytucji kultury w celu udostępniania informacji i zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego drogą on-line mieszkańcom województwa łódzkiego;
 • budowa systemu teleinformatycznego służącego digitalizacji zasobów teatralnych, w tym kulturowych lub naukowych, będących w posiadaniu CMTWŁ;
 • zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu drogą elektroniczną do zasobów teatralnych, w tym kulturowych lub naukowych, będących w posiadaniu CMTWŁ w postaci cyfrowej;
 • promowanie i wdrażanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych przeznaczonych do prezentacji i odtwarzania archiwalnych zasobów teatralnych (artystycznych) w regionie;
 • zapewnienie równego dostępu do informacji publicznej osobom z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie systemów teleinformatycznychi technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności drogą on-line;
 • stworzenie warunków do swobodnego i nieograniczonego dostępu do dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego województwa łódzkiego poprzez wykorzystanie TIK służących budowie cyfrowej infrastruktury CMTWŁ.
Planowane efekty projektu:
 • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.
 • Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 6 725 szt.
 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja: 1 szt.
 • Liczba osób korzystających z usług on-line: 18 000 osoby/rok
 • Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 18 000 szt.