Polski

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi Teatr Wielki w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 15 RODO, uprzejmie informujemy, co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr Wielki w Łodzi plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mirosław Młodzik, z którym może się Pani / Pan skontaktować telefonicznie pod numerem +48 42 630 13 51.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

1.     Zbierania danych kadrowych i placowych zawierających informacje na podstawie zawartych umów o pracę i umów cywilno – prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.
2.     Wykonania obowiązku prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
– przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO),
– przez czas pełnej realizacji wszystkich obowiązków związanych z celami przetwarzania Pani/Pana danych (w tym spełnienia roszczeń organów publicznych/podatkowych).

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Teatr Wielki w Łodzi Pani/Pana danych osobowych:
•          prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
•          prawo do sprostowania danych;
•          prawo do usunięcia danych;
•          prawo do ograniczenia przetwarzania;
•          prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: teatr@teatr-wielki.lodz.pl

Pragniemy zapewnić, iż Teatr Wielki w Łodzi dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Klauzula do pobrania tutaj