English

Zapisy

Opiekun grupy za uczestnictwo uczniów wnosi opłatę (proszę zaznaczyć właściwą kwotę)
Teatr zobowiązuje się pobrać opłatę od rzeczywistej ilości uczestników zajęć, nawet jeśli w Zgłoszeniu prognozowana była inna ilość uczniów

Group guardian for the participation of students is paying a fee (please indicate the appropriate amount)
The theater undertakes to collect a fee from the actual number of participants of the classes, an immigration if in the Report a different number of students was predicted
for Artistic Workshops:

*in case group takes part in other Special Offers
for the "Za Kulisami" tour:

*in case group takes part in other Special Offers

W celu rezerwacji zajęć proszę wydrukować wypełniony formularz i po podpisaniu wraz z pieczęcią instytucji przesłać na adres e-mail: edukacja@teatr-wielki.lodz.pl, najpóżniej na 2 tygodnie przed zajęciami.
** O zakwalifikowaniu na zajęcia oraz ich terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zajęć potwierdza Teatr Wielki w Łodzi
*** Tylko potwierdzone zgłoszenia przez pracownika Działu Literackiego będą zaświadczeniem uczestnictwa w zajęciach.
Opiekun grupy zobowiązany jest okazać potwierdzone zgłoszenie w momencie przyjścia na zajęcia.

To book classes, please print the completed form and, after signing with the stamp of the institution, send to the e-mail address: edukacja@teatr-wielki.lodz.pl, at least 2 weeks before the classes.
** The order of applications decides about qualifying for classes and their date. The date of classes is confirmed by the Teatr Wielki in Łódź
*** Only confirmed entries by an employee of the Literary Department will be a certificate of participation in the classes.
Group guardian is obliged to show a confirmed application at the time of coming to class.